Modul 2: PROWADZENIE NAUKI W MIEJSCU PRACY

TEMAT 3 Przeprowadzenie nauki w miejscu pracy

Nr Tytuł i opis zasobów Typ Język Sugerowane działania związane z uczeniem się/szkoleniem/ oceną Adres URL / pobieranie
1. Proces szkolenia w miejscu pracy
Wsparcie w miejscu pracy jest kluczowym elementem późniejszego wejścia na rynek pracy przez młodego człowieka. Szkolenie w miejscu pracy ma na celu dopasowanie metod
i przedmiotu szkolenia do konkretnych potrzeb każdej osoby. Podczas obecnej jednostki omówione zostaną działania, które należy podjąć w celu wdrożenia pełnego i skutecznego szkolenia
w miejscu pracy.
Prezentacja

 

EN Indywidualne uczenie się
2. Projektowanie i planowanie procesu mentoringu

W trakcie pracy zespołowej uczestnicy kursu wspólnie określają potrzeby edukacyjne, cele i zadania studenta, opracowują i uzgadniają plany studenta oraz wdrażają indywidualne programy nauczania.)

Pliki PDF
i aplikacje
EN Współpraca (praca
w zespołach co najmniej 2 osób)
https://career.vt.edu/content/dam/career_vt_edu/assets/docs/foremployers/employer-guide-creating-internship-program.pdf

https://career.bryant.edu/resources/files/RI%20Employer%20Guide%20Good%20Internships%20are%20Good%20Business2%20(3).pdf

https://www.plattecountyschooldistrict.com/cms/lib/MO01909184/Centricity/Domain/1541/NCC%202017%20Internship%20Handbook%20Updated.pdf

https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm

3. Realizacja procesu mentoringu (symulacja procesu mentoringu)
Uczestnicy wspólnie tworzą listę konkretnych procedur organizacyjnych, przygotowują roboczą wersję umowy z osobą uczącą się interakcji, wyników
i postępów w odniesieniu do celów i intencji procesu mentoringu. Następnie przeprowadzane są ćwiczenia symulacyjne przedstawiające proces wprowadzania i zapoznania się
z organizacją.
Ćwiczenia obejmujące odgrywanie ról, aplikacje,

 

Pliki PDF

EN Współpraca (praca w zespołach co najmniej 2 osób) http://www.ainslies.act.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/238148/ILP_guidelines.pdf

https://www.planning.org.au/documents/item/8391

 

4. Rejestracja i analiza procesu mentoringu
Uczestnicy tworzą zasady, metody oceny i monitorowania postępów ucznia oraz udzielają informacji zwrotnych, opracowują plan pomiaru oczekiwanych wyników
i postępów ucznia, projektują działania wspierające postępy
w nauce
Zestaw arkuszy

Plik PDF

 

EN Współpraca (praca w zespołach co najmniej 2 osób) https://www.enei.org.uk/media/1308/mentoring.pdf

 

5. Ocena procesu mentoringu
Uczestnicy przygotowują projekt formularza oceny, projekt formularza informacji zwrotnej dla kandydata, krótki plan spotkania konsultacyjnego, projekt raportu na temat wniosków i oceny procesu mentoringu pod kątem skuteczności osiągania celów edukacyjnych.
Arkusze oceny EN Ewaluacja

Samoocena