Modul 1: Organizacja programu szkoleniowego

TEMAT 1: Ocena potrzeb szkoleniowych – rekrutacja stażystó

Nr Tytuł i opis zasobów Typ Język Sugerowane działania związane
z uczeniem się/szkoleniem/ oceną
Adres URL / pobieranie
1 UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE  SĄ WAŻNE

Ten film wideo podkreśla szczególne znaczenie podstawowych umiejętności miękkich dla młodych ludzi. Bez względu na to, w której branży lub w jakiej firmie młodzi ludzie lub młodzi dorośli chcą pracować oraz jakie kompetencje techniczne
i metodyczne są niezbędne do pomyślnego wykonania ich pracy: solidne podstawowe umiejętności miękkie są niezbędne we wszystkich obszarach, aby zapewnić długoterminową trwałą współpracę ze współpracownikami, przełożonymi, klientami itp.

Video DE Oglądanie filmu video – nauka indywidualna https://www.youtube.com/watch?time_continue=127&v=ATtiOndGXKU

 

2 ZDOBYWANIE UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętności można podzielić na trzy kategorie: umiejętności techniczne (np. wiedza techniczna / faktyczna) można łatwo zaobserwować, zmierzyć, ocenić
i zakwalifikować. Umiejętności osobiste / społeczne (niezależność, kreatywność, duch zespołu itp.) Są interdyscyplinarne i trudne do oceny, ponieważ trudno je zrozumieć. To samo dotyczy umiejętności metodycznych (np. technik uczenia się / pracy, metodologii pracy itp.).
Ludzi uważa się za dobrze wykwalifikowanych, jeśli potrafią wykazać się umiejętnościami we wszystkich trzech obszarach.

 

Strony internetowe

 

DE Indywidualne uczenie się http://www.weiterbildung-in-kmu.ch/default.aspx?code=020102
3 MOTYWACJA I BARIERY UCZENIA SIĘ DLA MŁODYCH LUDZI, KTÓRZY NIE UCZESTNICZĄ W  EDUKACJI, ZATRUDNIENIU I SZKOLENIACH

Celem tej analizy było lepsze zrozumienie okoliczności
i motywacji młodych ludzi, którzy nie uczą się, nie pracują ani nie szkolą (lub ostatnio nie uczestniczyli w tych okolicznościach), aby polityki mogły być lepiej ukierunkowane na tę grupę w ramach dostępnych funduszy. Niniejszy raport podsumowujący ustanawia szereg kategorii opartych na barierach,  określa szereg kategorii w oparciu o bariery, z jakimi zmagają się młodzi ludzie, oraz na czynnikach, które zmotywują ich do zaangażowania się w naukę.

Pliki PDF

 

EN Indywidualne uczenie się https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/70141/bis-13-548-motivation-and-barriers-to-learning-for-young-people-not-in-education-employment-or-training.pdf
4 ZNACZENIE UMIEJĘTNOŚCI
I KOMPETENCJI PRZEKROJOWYCH DLA MŁODYCH LUDZINiniejszy dokument strategiczny stanowi część głównego obszaru rozwoju młodzieży i ma na celu podkreślenie znaczenia umiejętności / kompetencji przekrojowych dla młodych ludzi we współczesnej Europie, przedstawienie stojących przed nimi wyzwań oraz określenie pozycji AEGEE-Europe, a następnie rekomendacje dla różnych interesariuszy. Kompetencje przekrojowe są definiowane jako podstawowe, przekrojowe lub 21-wieczne umiejętności
i kompetencje istotne dla szerokiego zakresu zawodów
i sektorów.
Strony interne-towe EN Indywidualne uczenie się https://www.aegee.org/policy-paper-the-importance-of-transversal-skills-and-competences-for-young-people-in-a-modern-europe/
5 APLIKACJA I NAUCZANIE: UŁATWIANIE NAUKI W MIEJSCU PRACY W CELU ODBYCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Ta jednostka edukacyjna ma na celu identyfikację i wzmocnienie umiejętności miękkich przydatnych w miejscu pracy oraz zrozumienie praktyki zawodowej jako procesu przejściowego, który może potwierdzić umiejętności miękkie. Pod koniec tego rozdziału będziesz mógł odróżnić umiejętności „twarde” od „miękkich”, zdefiniować umiejętności miękkie w zależności od potrzeb w miejscu pracy i zaprojektować metody uczenia się oparte na uczestnictwie w celu trenowania umiejętności miękkich.

Pliki PDF EN Indywidualne uczenie się
6 APLIKACJA I NAUCZANIE: ANALIZOWANIE POTRZEB EDUKACYJNYCH I ŚRODOWISKA SZKOLENIOWEGO

Ta jednostka edukacyjna ma na celu zbieranie i analizowanie podstawowych informacji
o osobach uczących się
i środowisku szkoleniowym, wspólne uzgadnianie celów uczenia się i projektowanie odpowiednich ścieżek uczenia się. Pod koniec tej jednostki szkoleniowej będziesz w stanie odzyskać potrzeby edukacyjne poprzez zastosowanie odpowiednich metod, aby dopasować potrzeby edukacyjne ucznia do wymagań danego zawodu i zaproponować ramy szkoleniowe zgodne z potrzebami edukacyjnymi praktykanta.

Pliki PDF EN Indywidualne uczenie się
7 APLIKACJA I NAUCZANIE: KOMUNIKACJA WEWNĄTRZ FIRMY

Ta jednostka edukacyjna ma na celu pomóc opiekunom
i menedżerom wewnątrz firmy
w opanowaniu umiejętności komunikacyjnych w firmie w celu wydajnego i skutecznego przekazywania informacji między podmiotami WBL zajmującymi się wymiarami międzypokoleniowymi
i międzykulturowymi. Przyjrzy się także roli, jaką w całym tym procesie odgrywają narzędzia ICT
i narzędzia komunikacji cyfrowej.

Pliki PDF EN Indywidualne uczenie się